รพจศ

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

มาตรฐานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

                 การทำงานในโรงพยาบาลเจริญศิลป์จำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน โต๊ะทำงานแต่ละตัวจะเป็นเสมือนจุดหนึ่งของการประมวลผล  การวิเคราะห์  การแยกแยะข้อมูลและส่งให้โต๊ะอื่นๆ หรือหน่วยอื่น ๆ ต่อไปการเชื่อมโยงเครือข่ายทำให้เกิดเป็นระบบแห่งการประมวลผล หรือทำให้คอมพิวเตอร์หลาย ๆ ระบบเชื่อมเข้าด้วยกัน ระบบสำนักงานอัตโนมัติจึงเป็นเรื่องของการประมวลผลในจุดต่าง ๆ แล้วส่งข้อมูลถึงกันผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์  เหตุผลของการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้าหากัน  เนื่องจากราคาของคอมพิวเตอร์ถูกลงและมีความต้องการเพิ่มขีดความสามารถของระบบโดยรวม เพราะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวก็ทำงานได้ในตัวเองอย่างหนึ่ง แต่เมื่อรวมกันจะทำงานได้เพิ่มขึ้นและสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้
            การส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย จำเป็นต้องมีมาตรฐานกลางที่ทำให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างรุ่น ต่างยี่ห้อ ทุกเครื่องหรือทุกระบบสามารถเชื่อมโยงกันได้  ในระบบเครือข่าย จะมีการดำเนินงานพื้นฐานต่าง ๆ กัน เช่น  การรับส่งข้อมูล  การเข้าใช้งานเครือข่าย การพิมพ์งานโดยใช้อุปกรณ์ของเครือข่าย เป็นต้น ดังนั้นทางโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ได้จัดมาตรฐานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขึ้นดังนี้

Network Protocal
  • TCP/IP
  • IP Address Version 4 
  • IP Address Class C
Local Area Network (LAN)
  •  LAN STAR
  • Ethernet 10/100-Base T
  • Cable UTP CAT5 ,RJ-45 connector
Wireless LAN
  • Frequency range: 2.4-2.5 Mbps
  • Standardized: IEEE 802.11b,IEEE 802.11a and/or IEEE 802.11g
Video Conference
  • สามารถใช้งาน  Web Conference (True iMeeting) ได้ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น