รพจศ

วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การ Export data ของ MS SQL Server วันนี้ต้องมาทำการบ้านวิชา Data Warehouse นอกสถานที่กับเพื่อนๆแล้วมีการต้องช่วยกันใส่ข้อมูลในฐานข้อมูล ของMS SQL Server แล้วปัญหาก็เกิดขึ้นว่า “จะเอามารวมกันท่าไหน” ซึ่งถ้า Export data แบบธรรมดาจะไม่ได้ข้อมูลมาด้วยก็เลยต้องใช้วิธีสร้างสคริปต์แทนค่า การ Export data คลิกขวาที่ database > Task > Generate Script… จะำพบกับหน้าจอWizard เริ่มการสร้าง script เลือกฐานข้อมูลทีต้องการ ตั้งค่าเพิ่มเติม Script Create เป็น False Script Data เป็น True Script Indexes เป็น True เลือกที่ Table เลือก ตารางที่ต้องการ เลือกว่าต้องการจะให้ผลออกมาอยู่ในรูปแบบไหน ตรวจสอบเพื่อความแน่ใจอีกครั้งว่าตั้งค่าถูกต้อง กด Finish

วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557

คำถามงานคุณภาพโรงพยาบาลเจริญศิลป์

ร่วมตอบคำถามงานคุณภาพ ตอบถูกมาก ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมาก

*****ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมตอบคำถาม
*****เฉลย โรงพยาบาลเจริญศิลป์เริ่มเข้าสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพครั้งแรก เมื่อ ปี 2544 ค่ะ .^_^

.....ผู้โชคดี นายเอกสิทธิ์ แก้วมีสี, นางพรทิพย์  ลำเพย ***
หมายเหตุ..งานคุณภาพ ขออนุญาต ให้รางวัลเฉพาะท่านที่ระบุตัวตน ที่ชัดเจน เท่านั้นค่ะ ไม่แนะนำให้ใช้นามแฝง..
......คำถามจริงเริ่มวันจันทร์ ที่  22 กันยายน นี้ค่ะ

เงื่อนไขการตอบคำถาม
1. ทุกวันจันทร์จะตั้งคำถามใหม่ แต่ละคำถามท่านมีเวลาเข้าตอบได้ 1 สัปดาห์
2. 1 ท่านสามารถตอบได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 ข้อ
3. เฉลยคำตอบทุกวันศุกร์ เวลา ประมาณ14. 00  น. (ถ้าตรงวันหยุดเลื่อนขึ้น 1 วัน)
4. ประกาศผู้ได้รับรางวัลทางเว็ปไซต์ ของ รพ. เวลา ประมาณ 15.00 น.หลังเฉลยคำตอบ รับรางวัลได้ที่ห้องกลุ่มการพยาบาลค่ะ ^^-^^

วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

คำสั่ง/ฟังก์ชัน SQL ที่ใช้กันในการเขียนรายงาน

SQL CONCAT
         .ใช้ในการรวมคอลัมภ์หลายๆอันเข้าด้วยกัน
               SELECT
                             CONCAT(String1,String2,...) AS ชื่อใช้อ้าง 
               FROM ชื่อตาราง
             เช่น  SELECT 
                                    CONCAT(pname,fname,lname) AS Name
                      FROM 
                                   person
           ถ้าต้องการให้มีช่องว่าให้ใส่  " " ลงไป เช่น  CONCAT(pname,fname," ",lname) AS Name

SQL GROUP_CONCAT
            ใช้ในการรวมเรคอร์ดหลายๆอันรวมกัน
               SELECT
                             GROUP_CONCAT(คอลัมภ์ที่ต้องการต่อ) AS ชื่อใช้อ้าง 
               FROM ชื่อตาราง
           เช่น
                     SELECT 
                                   hn,GROUP_CONCAT(agent) AS agent
                    FROM
                                opd_allergy

                  WHERE  hn = "0002731"

                              จากข้อมูล   
                             ผลลัพธ์

SQL IN
          ใช้เป็นตัวกำหนดเงือนไขมากว่า 1 ค่า

                  SELECT
                             คอลัมภ์1,คอลัมภ์2... 
               FROM ชื่อตาราง
               WHERE   ตั้งเงื่อนไข  IN(ค่าที่1,ค่าที่2,....)
เช่น 
            ในกรณีที่ไม่อยากเเสดงค่านั้นให้เพิ่ม NOT เข้าไปจะได้ผลตรงข้ามกับค่าข้างต้นคือแสดงทุกค่ายกเว้น person_idที่ 1390และ 9
วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

แบบฟอร์มขอใช้งานอินเตอร์เน็ตแบบฟอร์มการขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตและโปรแกรม HOSxP
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
วันที่ ……….เดือน....……………….พ.ศ….……..
เรื่อง  ขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตและ HOSxP
ชื่อ-สกุล(ไทย) คำนำหน้าชื่อ..............ชื่อ.....…....………………….……...…….…สกุล……….....….......………..........………………
ชื่อ-สกุล(อังกฤษ) Title..................Name.....…………………..………….……Surname……….……………….…….…..……..……
รหัสประจำตัวประชาชน   ........-......................... -...................................... -.............-........
เลขที่ ใบประกอบวิชาชีพ/ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ...................................................... 
วันเดือนปี เกิด ........./.................../..............                วันที่เข้าทำงาน ........./................../..............  
ตำแหน่ง.....……………………………………………….......            หน่วยงาน.………………………………………………………….…
ย้ายมาจากโรงพยาบาล.................................................................................
แอคเคาท์ อินเตอร์เน็ต
แอคเคาท์  HOSxP
Username: .....…………………………………….(อังกฤษเท่านั้น)
Password: .....………….………….………………(๔ ตัวอักษรขึ้นไป)
Username: .....…………………………………(ไทย/อังกฤษเท่านั้น)
Password: ...........………………….……………. (๔ ตัวอักษรขึ้นไป)

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลเป็นความจริง
(ลงชื่อ)…………………………………………ผู้ขอรับบริการ
(…………………………………………)
หัวหน้าหน่วยงานผู้ขอรับบริการ
เจ้าหน้าที่ ผู้สร้างAccount

ลงชื่อ............................................................
( .................................................)
วันที่ ........./.................../...............

ลงชื่อ...........................................................
( .................................................)
วันที่ ......./.................../................

วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ขั้นตอนการสำรองข้อมูลHosXP Server

เมื่อเปิดเครื่องServer  HosXPแล้วจะมีการสำรองข้อมูลดังนี้
  1. การสำรองข้อมูลอัตโนมัติแบบReal time หรือการReplication คือการSynchonizeข้อมูลจากเครื่องServer HOSXP ไปยังเครื่องSlave Server ซึ่งทางโรงพยาบาลเจริญศิลป์มีเครื่องSlave Server 2 ตัว การสำรองข้อมูลแบบนี้มีหลักการคือ เครื่องserver ทำการเก็บlog eventที่เกิดขึ้นกับเครื่องServer จากฝั่งผู้ใช้งานทั้งหมดแล้วมีโปรแกรมหนึ่งทำการนำlog eventต่างๆไปเขียนในเครื่องสำรองแบบReal time ซึ่งeventในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นจะเป็นคำสั่งSQL ที่มีการระบุชื่อฐานข้อมูล ตาราง คอลัมภ์ และคำสั่งที่กระทำกับฐานข้อมูล
               1.1 ทำการคัดลอกฐานข้อมูลทั้งหมดจากเครื่อง HosXP Master Server ไปยังเครื่องHosxp Slave Server เครื่องที่ 1 และเครื่องที่ 2
                1.2 ทำการรันคำสั่งในเครื่องสำหรับReplicate โดยใช้โปรแกรม HOSxP Replication
Manager แล้วกดStart จากนั้นโปรแกรมจะเริ่มการทำงานดังภาพ
เมื่อรันโปรแกรมแล้วให้ตรวจสอบMaxReplicationIDกับLastReplicationID ว่ามีจำนวนเท่ากันหรือไม่
ตัวเลขมีการเคลื่อนไหวหรือไม่ ถ้าตรงกันแสดงว่ามีการสำรองมูล
                1.3 การสำรองข้อมูลแบบนี้จะมีระยะเวลาในการsynconiteข้อมูลแอยู่ที่ประมาณ 5 วินาที
                1.4 เมื่อเครื่องMaster มีปัญหาเราสามารถนำเครื่องสำรองนี้ไปใช้งานได้ทันที
                1.5 จำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเปิดให้โปรแกรมนี้ทำงานตลอด24ชั่วโมง เพื่อการสำรองข้อมูลที่ดี
    2. การสำรองข้อมูลด้วยตัวเอง คือการสำรองข้อมูลเองของผู้ดูแลระบบเอง ข้อมูลที่ได้นี้จะนำไปRestoreค่าของฐานข้อมูลได้โดยในตัวโปรแกรมHosxpก็มีเมนูในการสำรองข้อมูลด้วย

 
ซึ่งเราสามารถใช้คำสั่งสำรองข้อมูลนี้โดยระบุเวลาที่จะทำการสำรองข้อมูลได้ โดยที่นี้ทางโรงพยาบาลเจริญศิลป์จะทำการสำรองในเวลาประมาณ 1.30 น.ของทุกวันเพราะช่วงเวลาดังกล่าวจะกระทบกับผู้ใช้งานและข้อมูลน้อย ซึ่งข้อมูลการสำรองแบบนี้จะอยู่ในเครื่อง Replication ที่เรารันไว้
       จากนั้นค่อยนำไฟล์ที่ได้ ไรท์ใส่แผ่นข้อมูลสำรองไว้อีกครั้งหนึ่ง