รพจศ

วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

แบบฟอร์มการขอใช้บริการ
มาตรฐานซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์มาตรฐานซอฟท์แวร์ต่างๆที่จะติดตั้งในเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การใช้ซอฟต์แวร์ในองค์กร มาตรฐานฟอนต์งานเอกสารที่ใช้สื่อสารในองค์กร มาตรฐานซอฟต์แวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในองค์กร ซึ่งติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องและซอฟต์แวร์พิเศษมาตรฐานระบบไฟล์แชร์ริง มีรายละเอียดดังนี้

การใช้ซอฟต์แวร์ในองค์กร

1.     หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IM)จะเป็นผู้รับผิดชอบการจัดหา ให้บริการติดตั้งและการให้คำแนะนำช่วยเหลือสำหรับซอฟต์แวร์ที่กำหนดเป็นมาตรฐานของซอฟต์แวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในองค์กร และตามภาระหน้าที่ของหน่วยงาน

2.    รายการซอฟต์แวร์นอกเหนือจากรายการที่ระบุ ถือเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้เฉพาะหน่วยงาน ซึ่งผู้ใช้จะต้องแจ้งคณะกรรมการสารสนเทศเพื่อขอรับความเห็นชอบในการนำมาใช้งาน โดยนักวิชาการคอมพิวเตอร์จะเป็นผู้จัดหา ติดตั้ง และแนะนำการใช้งานให้แก่ หน่วยงานที่รับผิดชอบงานต่อไป

3.   ห้ามผู้ใช้ติดตั้งซอฟต์แวร์นอกเหนือจากรายการ ที่ระบุในมาตรฐานของซอฟต์แวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในองค์กร

4.     การกำหนดมาตรฐานซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง เพื่อให้เกิดความสอดคล้องของการใช้ข้อมูลร่วมกันในเชิงภาพกว้างแต่หากเครื่องของผู้ใช้ใดยังไม่สามารถติดตั้งซอฟแวร์ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ นักวิชาการคอมพิวเตอร์จะติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ของใช้ในขณะนั้น พร้อมกับแนะนำวิธีการใช้เฉพาะที่จะทำให้เกิดความสอดคล้องกับผู้ใช้ส่วนใหญ่ได้
          
มาตรฐานซอฟแวร์ที่ใช้ในโรงพยาบาล
1. มาตรฐาน
ฟอนต์งานเอกสารที่ใช้สื่อสารในองค์กร 
   ·  การกำหนดภาษาในซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้ใช้มาตรฐานของ Unicode Format

   ·  ลักษณะของรูปแบบตัวอักษร กำหนดเป็น: TH SarabunPSK

   ·   รูปแบบของเอกสารที่ใช้เป็นไปตามรูปแบบเอกสารที่กำหนดเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรตามที่
สสจ.สกลนครเป็นผู้กำหนด
  2. มาตรฐานของซอฟต์แวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในองค์กร
ระบบปฏิบัติการ

    ·    CentOS

    ·   Microsoft Windows7

    ·   Microsoft Windows 8
ซอฟต์แวร์สำนักงาน

   ·    Microsoft office 2003

   ·     Microsoft office 2007

   ·    Microsoft office 2010

ซอฟแวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

   ·   avira-free-antivirus

   ·  Panda free antivirus

   ·  Microsoft Essentials free antivirus
    · Nod32 antivirus

ซอฟต์แวร์บีบอัดข้อมูล

   ·  7z

   ·    WinRAR
ซอฟต์แวร์อ่านไฟล์ PDF

   ·   Adobe Acrobat

   ·   Foxit Reader
ซอฟต์แวร์เว็บเบราเซอร์

   ·    Google chrome

   ·   Firefox

ซอฟต์แวร์มัลติมีเดีย

   ·    K-lite Mega Codec

   ·   QuickTime Player

ซอฟต์แวร์ที่ให้บริการผู้ป่วย

   ·   HOSxP
 ซอฟแวร์ในการตกแต่งภาพ
   - GIMP
 ซอฟต์แวร์ระบบงานภายในโรงพยาบาล

   ·    โปรแกรมบริหารความเสี่ยง(Risk)

   ·   โปรแกรมแจ้งซ่อม

3.มาตรฐานระบบการใช้งานไฟล์เอกสารร่วมกัน(File Sharing)

   ·    ระบบเอกสารภายในโรงพยาบาลเจริญศิลป์