รพจศ

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย

1.มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ห้อง Server   
 •  ปิดล็อกประตูห้องตลอดเวลา
 •  ต้องมีระบบเตือนภัย เช่น ระบบ Door Access Alarm ระบบ Fire Alarm เป็นต้น
 •  กรณีบุคคลภายนอกมีความจำเป็นต้องเข้าออกพื้นที่ฯ จะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมติดตามอยู่ด้วยตลอดเวลาและหากต้องการ Access อุปกรณ์ใด จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของระบบหรือผู้มีสิทธิ์อนุญาตก่อน
 •  ต้องจัดวางตำแหน่งของอุปกรณ์อย่างเหมาะสม ป้องกันความเสี่ยงจากความร้อนจากแสงแดดฝุ่นละออง และความชื้น
 •  ต้องมีการบันทึกตรวจสอบสภาพความพร้อมของระบบ UPS,แสงสว่างฉุกเฉิน,ระบบป้องกันฟ้าผ่า, ระบบแอร์ และเก็บบันทึกการตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน
 • ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้อง Server

2. มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของ Server
 • ต้องกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงแบบชั่วคราวแก่บุคคลภายนอกที่ต้องการเข้าถึง Server นั้น และต้องมอบหมายให้มีผู้ควบคุมตรวจสอบบันทึกรายการ และลบสิทธิ์ทันที่ที่ปฏิบัติงานเสร็จ
 • ต้องมีบันทึกรายการของ OS ,Service Patch , Application ที่ติดตั้งบน Server นั้นๆ
 •  ต้องมีคู่มือการ Startup/Shut down Server
 • ต้องมีบันทึกการ Backup data และ OS เป็นประจำ (Dairy Backup และ Monthly Full Backup)
 • ต้องทำการ Synchronize Clock ของ Server และ Network Device ให้มีเวลาตรงกันทั้งหมด
 •  ต้องตั้งค่าAdministrator Account/Passwordให้ยากต่อการคาดเดา(ไม่ต่ำกว่า8 ตัวอักษร) และต้องไม่ใช้คำ Default
 • ต้องกำหนดค่า Limit time to access
 • ต้อง Log off System ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ Management console หรือเมื่อลุกออกไปจากหน้าจอ
 • กรณีที่มี System Administrator โยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ให้ หัวหน้าหน่วยยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงอุปกรณ์ดังกล่าวทันที
 • ต้อง Update Security Patch อย่างสม่ำเสมอ
 • ต้องมีบันทึกสรุปการเกิดปัญหาของอุปกรณ์ และการแก้ไขระบบ
 • ต้องมีขั้นตอนการทำลาย Computer media เช่น Disk, Tape, Print out Report

3.มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อสาร

 • กำหนด Network Service ที่ไม่อนุญาตให้รับ-ส่งได้บนเครือข่าย
 • มีการทดสอบความปลอดภัยทุกครั้งที่จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายของบุคคลภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการเข้าถึง Resources ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • ต้องทำ Secure Authenticate ทุกครั้งที่ต้องการ access อุปกรณ์เพื่อการ Administration และต้องกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงแบบชั่วคราวแก่บุคคลภายนอกที่ต้องการเข้าถึงอุปกรณ์นั่น พร้อมมอบหมายให้มีผู้ควบคุม ตรวจสอบและลบสิทธิ์ทันที่ปฏิบัติงานเสร็จ
 • ต้องตรวจสอบ Security Log เพื่อค้นหา Invalid attempt access ของผู้บุกรุก และตรวจสอบFault alarm log เพื่อการ Trace back ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำวัน
 • ต้องตั้งค่า Network Administrator Account/Password ให้ยากต่อการคาดเดา (ไม่ต่ำกว่า 8 Characters) และต้องไม่ใช้คำ Default
 • ต้องป้องกัน Unauthorized access สู่ Remote Access diagnostic port และต้องใช้ Secure Port ในการทำ Remote Administration เท่านั้น
 • ต้องทำการ Synchronize time ของอุปกรณ์ Network /Gateway ทุกเครื่องให้ตรงกันรวมทั้งSynchronize ให้ตรงกับอุปกรณ์ Server ด้วย
 • ต้อง Update Security Patch อย่างสม่ำเสมอ
 • ต้องมีบันทึกสรุปการเกิดปัญหากับอุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข

4.มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยเคลื่อนย้ายและทำลายข้อมูลของอุปกรณ์ ICT

ต้องทำการ Clear ข้อมูลที่บันทึกอยู่ในอุปกรณ์ HD, Backup Tape หรือสื่อที่ใช้เก็บข้อมูลก่อนทำการ เปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ รวมทั้งลบข้อมูลที่บันทึกในอุปกรณ์ที่ต้องการทำลายหรือแทงจำหน่ายต้องได้รับ ความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจอนุมัติในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ออกไปบำรุงรักษาภาย นอกสถานที่

5.มาตรฐาน Electronic Data Classification

 • กรรมการสารสนเทศได้กำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องกับการทำ Electronic Date Classification มีดังนี้- Data Owner หมายถึง เจ้าของข้อมูล- Data Custodian หมายถึง ผู้ปกป้องรักษาข้อมูล- Data User หมายถึง ผู้ใช้ข้อมูล
 • กรรมการสารสนเทศจะทำหน้าที่เป็น Data Custodian ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของข้อมูลอย่างเป็นทางการเท่านั้น
 • กรรมการสารสนเทศได้กำหนดชั้นระดับความลับข้อมูลออกเป็น 4 ระดับ เรียงตามลำดับต่ำสุดถึงสูงสุด ตามนโยบายเกี่ยวกับความลับองค์กร ดังนี้ 
              - ข้อมูลที่เปิดเผยได้ (Public)
              - ข้อมูลปกปิด (Non-Disclosure or Sensitive)
              - ข้อมูลลับ (Confidential)
              - ข้อมูลลับมาก (Secret)

 • กรรมการสารสนเทศออกแบบระบบสารสนเทศและจัดหา Software Tool ในการป้องกันการเข้าถึง การเปิดเผยข้อมูล ความครบถ้วนของข้อมูล และความพร้อมใช้ของข้อมูลให้ตามความต้องการของเจ้าของข้อมูลที่สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร 
 • เจ้าของข้อมูลต้องกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา และการทำลายข้อมูลให้กรรมการสารสนเทศทราบ
 • หน่วยงานเจ้าของข้อมูลมีหน้าที่ทบทวนชั้นความลับข้อมูล
 •  หน่วยงานเจ้าของข้อมูลต้องกำหนด Output Report และ Screen display ที่สอดคล้องกับระดับชั้นความลับ 
 •  ผู้ใช้ข้อมูลมีหน้าที่ปฏิบัติตามสิทธิ์ที่เจ้าของข้อมูลกำหนดเท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น