รพจศ

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

ย้ายข้อมูลลงฐานใหม่ SQL 2008

ทดสอบย้ายระบบและฐานข้อมูล ความเสี่ยง ไปเครื่องใหม ย้าย database sql server 2008 ตามขั้นตอนนี้

 เพื่อความปลอดภัยให้ทำการCopy ฐานข้อมูลของเครื่องเก่าไว้ก่อน โดยไปที่ C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.(ชื่อserver)\MSSQL\DATA แล้วไปcopy ฐานข้อมูลไว้ตามชื่อฐานข้อมูล copyไว้ทั้งสองไฟล์ (.ldf,.mdf)

  • ให้สร้าง User ใน sql server 2008  เครื่องใหม่ไว้ก่อน แล้วสร้าง database ตามชื่อที่ต้องการ Import เข้ามา(เครื่องใหม่)

   *การสร้าง user ขึ้นมาใหม่ ให้ไปที่ Security –> Login –>  คลิกขวา Add new login–>  ตรง General ใส่ Username และ Password ให้ไปที่ Tab Server Role ต่อ แล้วให้ติ๊กถูกหมดทุกข้อ

  • ทำการ สร้างฐานข้อมูลในเครื่องใหม่ก่อนโดยใช้ชื่อฐานข้อมูลเดียวกันในที่นี้คือdbRisk

  • ไปที่ฐานข้อมูลเก่า dbRisk คลิกขวา –> tasks –>  generate script –>  เลือกฐานข้อมูล reservation_system ให้ติ๊กถูกช่อง script all object in the select all database –>  ตรง Output ให้เลือก Script to new query window –>  เมื่อเสร็จก็จะได้ Script ที่จะใช้สำหรับสร้างตารางและโครงสร้างต่างๆ

  • ไปที่ฐานข้อมูลใหม่ให้เปิดหน้า Script ขึ้นมา วางScript แล้วให้ทำการ Execute Script

  • ไปที่เครื่องใหม่ให้ ให้เปิดโปรแกรม Import and Export Data (64 bit) เมื่อเปิดโปรแกรมให้เลือกต้นทางที่จะทำการ Export –> เลือกปลายที่จะทำการ Import –>  เลือก Copy Data From One Or More Table Or Views –>  เลือก table ทั้งหมด กด Edit Mappings ส่วน Destination schema name เลือก dbo ติ๊กถูก (Delete rows in existing destination tables ข้อมูลฝั่งDesinationจะหาย) , Enable identity insert –>  Run immediately กด Finish

  • เสร็จสิ้นในส่วนนำข้อมูลจาก SQL Server มาใช้สามารถเช็คฐานข้อมูลใหม่ดูในแต่ละตารางว่ามาครบหรือไม่

  Credit : http://km.phuket.psu.ac.th/?p=483