รพจศ

วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

มาตรฐานการเบิก ยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ/มาตรฐาน Hardware โรงพยาบาลมาตรฐาน สิทธิ์ในการเบิก/ยืมอุปกรณ์สำหรับใช้งานหรือรับบริการ ของบุคลากรในโรงพยาบาลเจริญศิลป์      
          มีการกำหนดสิทธิ์ในการเบิก/ยืมอุปกรณ์ สำหรับใช้งานหรือรับบริการ ของบุคลากรในองค์กรโดยกำหนดให้สอดคล้องกับนโยบายและกฎระเบียบของโรงพยาบาล ดังนี้
1.  การยืมอุปกรณ์เพื่อใช้งานแต่ละครั้งต้องไม่เกิน 3 วันทำการ 
2. การขอยืมอุปกรณ์เพื่อใช้งานส่วนตัว หรือใช้งานร่วมกันต้องมีการขออนุมัติจากหัวหน้าฝ่ายบริหาร 
3. ในกรณีที่มีความประสงค์ขอยืมอุปกรณ์มากกว่า 3 วัน ต้องทำเรื่องขอยืมอุปกรณ์จาก ประธานงานสารสนเทศ(IM)ของโรงพยาบาล


มาตรฐาน Hardware
         การกำหนดมาตรฐานของอุปกรณ์ Hardware  เป็นข้อแนะนำคุณสมบัติขั้นต่ำของอุปกรณ์ เพื่อให้มาตรฐานภายในโรงพยาบาลให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้นจึงยึดตามเกณฑ์ เกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จะต้องอ้างอิงจากเกณฑ์นี้เช่นกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น